ปะการังเทียมสำหรับกำจัดยาปฏิชีวนะในน้ำจากโรงเลี้ยงสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกานต์ ต้อนรับ, ศศิธร ศิริปรุ, ธัญญาภรณ์ ล่ำแน่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรกฤช อินเปี้ย, นิลิน ปัญญาปา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

--