การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้าของกระดาษที่ทำจากเซลลูโลสจากฟางข้าวและเซลลูโลสจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พวงทอง ศรีคง, จิรประภา ใจหาญ, ธัญจิรา พิมพิลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติ เพียรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้าของกระดาษที่ทำจากเซลลูโลสจากฟางข้าวกับเซลลูโลสจากชานอ้อย

The Comparison Efficiency of Ripening Delay of Cultivated Banana by using Rice Straw Cellulose Paper and Bagasse Cellulose Paper.

คณะผู้จัดทำโครงงาน : นางสาวจิรประภา ใจหาญ นางสาวพวงทอง ศรีคง และนางสาวธัญจิรา พิมพิลา

คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน : นายธิติ เพียรโคตร

สถานศึกษา : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

เนื่องจากในปัจจุบันชุมชนบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีการส่งออกกล้วยน้ำว้าไปจำหน่ายในต่างจังหวัดในปริมาณมาก ทำให้มีปัญหาการสุกและเน่าเสียของกล้วยน้ำว้าก่อนไปถึงปลายทาง ซึ่งมีต้นเหตุมาจากปริมาณของแก๊สเอทิลลีนในผลไม้ที่เร่งกระบวนการหายใจของเซลล์ หรือเร่งการสุกของผลไม้ คณะผู้จัดทำจึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการชะลอการสุกของผลไม้จากกระดาษที่ทำด้วยเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อย โดยมีวิธีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การผลิตกระดาษ โดยการนำฟางข้าวและชานอ้อยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ อบแห้งที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียสจากนั้นนำมาต้มด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 1 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง กรองแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วปั่นเพื่อให้เส้นใยแยกออกจากกันแล้วบีบเอาน้ำออก เติมน้ำอีก 750 มิลลิลิตร และเติมถ่านกัมมัน 25% ของน้ำหนักพร้อมกับเติมสารกันซึมชนิด อัลคิลคีทีนดิมเมอร์ (Alkyl ketene dimmer, AKD) 3% แล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษ ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพในการยืดอายุของกล้วยน้ำว้า โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 3 ซ้ำ โดยชุดที่ 1 ห่อกล้วยน้ำว้าด้วยกระดาษจากเซลลูโลสจากฟางข้าว ชุดที่ 2 ห่อกล้วยน้ำว้าด้วยกระดาษจากเซลลูโลสจากชานอ้อย ชุดที่ 3 ห่อด้วยกระดาษที่ไม่เติมเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อย แล้วนำกล้วยน้ำว้าแต่ละชุดใส่กล่องแยกเป็น 3 กล่อง เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง พร้อมทั้งควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในกล่อง จากนั้นเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของกล้วยน้ำว้าทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน โดยบันทึกลักษณะทางกายภาพ จากการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกของเปลือกกล้วยน้ำว้าจากการวัดค่าสี (L, a*, b*) บันทึกผลความหนาแน่นของเนื้อผลไม้ที่เปลี่ยนแปลง และหาเปอร์เซ็นการสูญเสียน้ำ จากนั้นนำกล้วยน้ำว้าที่ได้จากการชะลอการสุกทั้ง 3 ชุด ไปทดสอบกับผู้บริโภคเพื่อวัดความพึงพอใจ รวบรวมข้อมูลและบันทึกผล และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้าจากกระดาษเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อย