การขึ้นรูปไฮดรอกซีอะปาไทต์จากลิ้นทะเลเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิชัย เจียวตระกูล, ฌานวัฒน์ กิตติวุฒิไกร, สรวิชญ์ สอนกระต่าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะปาไทต์จากลิ้นทะเลโดยเผาที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส สกัดคอลลาเจนจากแหนแดง และสกัดสารเอเชียติโคไซด์จากใบบัวบก ซื่งวิธีการตรวจสอบไฮดรอกซีอะปาไทต์ โดยใช้วิธีการไทเทรท และตรวจสอบคอลลาเจนกับเอเชียติโคไซด์โดยใช้เครื่อง uv visible ที่ความยาวคลื่น 233 นาโนเมตร กับ ตำ่กว่า 200 นาโนเมตร ตามลำดับ นำวัสดุประกอบทั้ง 3 อย่าง มาขื่นรูปเพื่อนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและทางการแพทย์ได้ต่อไปในอนาคต