การศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุผสมที่มีอัตราส่วนระหว่างใบสนประดิพัทธ์และใบจามจุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนีกร ปัญญาไว, ธิดา ประสม, วีระดา วงค์คำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุผสมที่มีอัตราส่วนระหว่างใบสนประดิพัทธ์และใบจามจุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุผสมระหว่างใบสนประดิพัทธ์และใบจามจุรี เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในแต่ละอัตราส่วนของวัสดุผสมระหว่างใบสนประดิพัทธ์และใบจามจุรี และเพื่อนำวัสดุผสมไปประยุกต์ใช้กับการใช้งานที่เหมาะสมต่อคุณสมบัติ ระหว่างภาคเรียนที่ 1-ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการนำเส้นใยของใบสนประดิพัทธ์และใบจามจุรีมาทำวัสดุผสมที่ใช้กาวฟอร์มัลดีไฮด์เป็นตัวเชื่อมผสาน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงงาน