ศึกษาความหลากหลายของลูกน้ำยุงในสวนผลไม้ใน ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณภพ น้อยราช, ชวิชญาพร ขันคำ, จีระนันท์ ชัยฤทธินุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพนาถ น้อยแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหายุงถือเป็นปัญหาหนึ่งภายในจังหวัดนครปฐม เนื่องจากในจังหวัดนครปฐมมีการทำสวนผลไม้ และสวนผลไม้ต้องมีการรดน้ำอยู่ตลอด จึงต้องมีร่องน้ำอยู่สำหรับการตักรดน้ำแก่ต้นไม้ ก่อให้เกิดเป็นแหล่งน้ำนิ่ง ซึ่งมีการคาดว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทางผู้จัดทำโครงงานเล็งเห็นว่าการศึกษาความหลากหลายของลูกน้ำยุงในสวนผลไม้นั้นมีประโยชน์โดยสามารถรู้ความหลากหลายของลูกน้ำยุงในสวนผลไม้และรู้ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีผลต่อการแพร่พันธุ์ของยุง โดยสามารถนำผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางการลดการแพร่พันธุ์ของยุงได้ และถ้าหากพบว่าไม่มีลูกน้ำยุง ก็ค้นหาว่าปัจจัยใดที่ทำให้ไม่พบลูกน้ำยุงต่อไป โดยจะเก็บตัวอย่างแมลงน้ำ และคุณภาพน้ำในเดือนมิถุนายน–สิงหาคม เดือนละครั้ง และนำตัวอย่างมาคัดแยกชนิดโดยระบุเป็น genus ของแมลง หลังจากนั้น นำแมลงน้ำและคุณภาพน้ำมาวิเคราะห์ผลโดยใช้ดัชนีแชลนอน เพื่อระบุความหลากหลายของแมลงน้ำ