ขวดกรองน้ำพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญา ขันเเวว, อิราวดี ยุติธรรม, ณัฐกมล เชาวกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนต์มนัส บุญชู, สุพิศ ศรีพอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในทุกปีของประเทศไทย เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วมในแต่ละภาคของประเทศไทย ซึ่งภาครัฐยังไม่สามารถบริหารจัดการป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมให้แก่ประชาชนของประเทศไทยได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เกิดน้ำท่วมต้องเจอทุกครั้งคือ การขาดแคลนน้ำดื่ม และ น้ำอุปโภคบริโภค ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นต้องขอความช่วยเหลือ โดยขอรับบริจาคน้ำดื่มจากคนอื่น เพื่อใช้การอุปโภคบริโภค งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างไส้กรองน้ำและขวดกรองน้ำพกพาและเพื่อศึกษาคุณภาพน้ำของน้ำคลองและน้ำบ่อหลังผ่านการกรองด้วยขวดกรองน้ำพกพา ได้ผลการศึกษา เป็นดังนี้

ตอนที่ 1 ศึกษาออกแบบและสร้างไส้กรองน้ำและขวดกรองน้ำพกพา พบว่า ไส้กรองน้ำ แบบที่ 1 สามารถกรองน้ำได้ดีกว่าเเบบที่ 2 เเละ 3 ดังนั้นไส้กรองน้ำเเบบที่ 1 เป็นไส้กรองที่เหมาะสมที่สุดที่บรรจุเป็นคอลัมน์ในขวดกรองน้ำพกพา

ตอนที่ 2 ศึกษาคุณภาพน้ำของน้ำคลองและน้ำบ่อหลังผ่านการกรองด้วยขวดกรองน้ำพกพา คุณภาพน้ำที่มาจากน้ำคลองและน้ำบ่อก่อนผ่านการกรองด้วยขวดกรองน้ำพกพามีดังนี้ มีตะกอน มีกลิ่น ไม่ใส มีpH 7 พบสารเคมีบางชนิดเเละพบเชื้อโคลิฟอร์มเเบคทีเรียในน้ำ หลังจากนั้นนำน้ำไปผ่านการกรองด้วยขวดกรองน้ำพกพา พบว่า มัคุณภาพน้ำที่ดีเหมาะสมกับการนำไปใช้บริโภคอุปโภคได้เนื่องจากไม่พบตะกอน ไม่มีกลิ่น โปร่งใส มีpH 7 ไม่มีพบสารฟอสเฟส ไนไตรท์ สารหนู ปรอท เเมงกานีสเเละไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มเเบคทีเรียในน้ำ