การศึกษาชนิดของพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินและประสิทธิภาพของปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพกร ผ่องสนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษราภรณ์ วันสุทะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาชนิดของพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินและประสิทธิภาพของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาชนิดของใบไม้ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน และศึกษามูลของไส้เดือนดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง และหอมแดง ในการศึกษาได้ศึกษาชนิดของใบไม้ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน ในการศึกษาได้นำไส้เดือนดินลงไปเลี้ยงในดินที่มีระดับค่า pH6-8 ซึ่งเป็นระดับค่า pHของดินที่ไส้เดือนดินเจริญเติบโตดีที่สุด หลังจากนั้นให้อาหารไส้เดือนดินที่แตกต่างกัน คือ ใบกล้วย,ใบม่วงและใบแค ซึ่งจากการศึกษาพบว่าไส้เดือนดินเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในอาหารที่เป็นใบกล้วย และสุดท้ายศึกษามูลของไส้เดือนดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง และหอมแดง และสุดท้ายในการศึกษานำพืช 3 ชนิดนี้ นำมาปลูกในดินซึ่งใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่เลี้ยงด้วยอาหารที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าผักบุ้ง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ใส่มูลไส้เดือนดินที่เลี้ยงด้วยใบกล้วย ส่วนผักกวางตุ้ง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ใส่มูลไส้เดือนดินที่เลี้ยงด้วยใบแค และสุดท้ายหอมแดง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ใส่มูลไส้เดือนดินที่เลี้ยงด้วยใบมะม่วง ผลการศึกษานี้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อให้ทราบบริเวณที่เหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีดีมีคุณภาพ