การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุคลุมดินจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุติมา ทุมมาวัฒน์, ชนากานต์ สกุลเดช, แสงเพชร กมลเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร สงวนกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการผลิตวัสดุคลุมดินจากวัสดุธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการนำเส้นใยธรรมชาตินำมาทำเป็นวัสดุคลุมดิน โดยอัตราส่วนต่างกัน วัสดุคลุมดินชนิดต่างกัน และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุคลุมดินจากธรรมชาติในการรักษาความชื้น ผู้พัฒนาโครงงานได้ดำเนินการศึกษาตามลำดับดังนี้ ตอนที่ 1 วิธีการทดลองขึ้นรูปแผ่นวัสดุคลุมดิน โดยนำวัสดุจากธรรมชาติ ได้แก่ ขี้เลื่อย ชานอ้อย และผักตบชวา นำมาบดให้ละเอียดและนำไปร่อนให้มีขนาดเล็กลง แล้วนำไปตากให้แห้ง จากนั้นผสมกับน้ำยางพาราตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ แล้วนำไปขึ้นรูปโดยการเทส่วนผสมลงในแม่พิมพ์แล้วนำไปอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก ตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นวัสดุคลุมดิน 1.ทดสอบอัตราการดูดซับน้ำ โดยการนำแผ่นวัสดุคลุมดินมาวัดความหนา แล้วนำไปแช่น้ำเป็นเวลา 10 นาที 2. การทดสอบความต้านทานแรงดึง ด้วยเครื่องวัดแรงดึง (Tension and compression testing) โดยการอ่านค่าของแรงที่ใช้ในการดึงแผ่นวัสดุคลุมดินจนขาดและวัดระยะยืดตัวของแผ่นวัสดุคลุมดิน และตอนที่ 3.การทดสอบประสิทธิภาพการรักษาความชื้น โดยการวัดความชื้นในดินแต่ละกระถางก่อนคลุมวัสดุคลุมดินด้วยเครื่องมือวัดความชื้นในดิน (Soil Moisture meters CMT-1289) จากนั้นวัดความชื้นหลังการให้น้ำทุกๆ 8 ชั่วโมง แล้วบันทึกค่าความชื้นในแต่ละครั้งเป็นเป็นเวลา 15 วัน หลังจากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ล่ะวัน เปรียบเทียบกันแต่ล่ะชนิด