การยับยั้งการแบ่งเซลล์ของรากหอมแดงด้วยสารสกัดหยาบจากหัวดองดึง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สลิลทิพย์ ยิ้มใหญ่, ณัฏฐนิชา มุ่งดี, สุพิชญา สนธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ ทองล่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาการยับยั้งการแบ่งเซลล์ของรากหอมแดงด้วยสารสกัดหยาบจากหัวดองดึง โดยทำการศึกษาหอมแดงจำนวน 13 หัว ซึ่งได้นำหอมแดงแช่ในสารสกัดหยาบที่สกัดจากปริมาณของหัวดองดึงที่แตกต่างกัน (10 20 และ30 กรัม) รวมทั้งระยะเวลาในการแช่รากหอมแดงในสารสกัดหยาบแตกต่างกัน (1 6 12 และ24 ชั่วโมง) เพื่อเปรียบเทียบว่าสารสกัดหยาบที่สกัดจากหัวดองดึงที่ปริมาณเท่าไรจะสามารถยับยั้งการแบ่งเซลล์รากหอมแดงได้ดีที่สุดและเปรียบเทียบว่าระยะเวลาในการแช่รากหอมแดงใน สารสกัดหยาบจากหัวดองดึงนานเท่าไรจะสามารถยับยั้งการแบ่งเซลล์รากหอมแดงได้ดีที่สุด โดยจะทำการบันทึกผลการแบ่งเซลล์จากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในระยะเมทาเฟสบริเวณปลายรากหอมแดง