เตาชีวมวลสำหรับผลิตไอน้ำแก่ตู้อบสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทิรา อัมพุช, มานิตา ไทยเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาเหว่า พรมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เตาชีวมวลสำหรับผลิตไอน้ำแก่ตู้อบสมุนไพร