การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สำหรับผู้พิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิด และผู้ที่สูญเสียการได้ยินในระยะเริ่มต้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อติคุณ ชัยวรรณะ, ชนิดาภา ไพรินทราภา, พิมพ์ลดา ปฏิพัทธ์ปถวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาย กัมพล กันทะแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความพิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิดเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการได้ยินของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยทางพันธุกรรม กรรมพันธุ์ ภาวะแทรกซ้อนหรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ (Intimex, 2561) ในปัจจุบันมีจำนวนของผู้พิการทางการได้ยินทั่วโลกมากถึง 70 ล้านคน ซึ่งจาก 80% ของคนเหล่านั้นอยู่อาศัยในประเทศกำลังพัฒนา (United Nations, 2565) ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ไปจนถึงดการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับการสื่อสารกับผู้อื่น โดยด้านที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินมากที่สุดคือ ด้านการศึกษา เนื่องจากเป็นด้านที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นของผู้พิการทางการได้ยินโดยตรง

ทางผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการศึกษาและพัฒนา สื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิด และผู้ที่สูญเสียการได้ยินในระยะเริ่มต้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เป็นช่องทางสำหรับการเรียนรู้ในขั้นเริ่มต้นของผู้ที่มีความพิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิด (2) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับการเสริมทักษะควบคู่ไปกับการศึกษาภายในสถานศึกษาสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถฝึกฝนได้ตลอดเวลา (3) เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินนำทักษะที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันใน ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้พิการทางการได้ยินจะสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (4) เพื่อศึกษาพัฒนาการเรียนรู้จากสื่อที่พัฒนา เปรียบเทียบกับสื่อที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเรียนรู้ของ ผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อนำไปออกแบบสื่อการสอน ให้เหมาะสมสำหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) และอัลกอริทึมสำหรับการสอนผู้พิการทางการได้ยิน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้นตอนที่ 2.1 ศึกษาลักษณะภาษามือและลักษณะของใบหน้าเพื่อใช้ในการเลือก Model AI ที่เหมาะสมในการพัฒนา โดยผู้พัฒนาได้เลือก Library ของ AI ในการตรวจจับสีหน้าและท่าทางภาษามือจากผู้พิการทางการได้ยิน ได้แก่ MediaPipe และ TensorFlow ขั้นตอนที่ 2.2 การฝึกฝน AI ให้สามารถตรวจจับท่าทางและสีหน้าของผู้พิการทางการได้ยิน และใช้ Flowchart ในการแก้ปัญหาที่พบระหว่างฝึกฝน AI ขั้นตอนที่ 3 ทดลองวิธีการแก้ไขปัญหาการตรวจจับท่าภาษามือที่มีความซับซ้อนในมุมกล้องที่แตกต่างกัน

สำหรับการพัฒนาทีมพัฒนาได้เลือก Library ของปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของใบหน้าและท่าทางภาษามือ ได้แก่ MediaPipe และ TensorFlow จากนั้นจึงทำการต่อยอด ด้วยการพัฒนา AI และ อัลกอริทึมในการสร้างสื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อผู้ที่พิการทางการได้ยินและสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น