การเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia spp.) ในระบบกึ่งปิดเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ไชคำ, ธัญณัฏฐ์ สามเจริญ, ธัญกมล ไชยกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศธร ธรรมถนอม, บุศรา ปาระมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่น้ำ หรือผำ (Wolffia spp.) อยู่ในวงศ์ Lemnaceae เป็นพืชน้ำสีเขียวขนาดเล็กรูปร่างเป็นเม็ดสีเขียวกลมหรือเกือบกลมคล้ายไข่ปลา เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1.5 มิลลิเมตร พบตามแหล่งน้ำนิ่งกระจายคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแพ ในภาคอีสานและภาคเหนือบางส่วน ในภาคเหนือมีการนำมาประกอบอาหารหลากหลายชนิด ได้แก่ คั่วผำ ,ไข่เจียวผำ, ยำผำ นอกจากนั้นไข่น้ำยังเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ำและถูกนำไปประยุกต์ใช้เป็นพืชบำบัดน้ำเสีย ปกติสามารถเพาะเลี้ยงในบ่อดินตามธรรมชาติ ต่อมาเริ่มมีงานวิจัยที่มีการเพาะเลี้ยงในระบบกึ่งปิดเพื่อควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต ไข่น้ำประกอบด้วยสารพฤกษเคมีที่สำคัญหลายตัว อาทิ สารประกอบฟีนอลิก และสารประกอบฟลาโวนอยด์ ซึ่งแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ เป็นต้น ในการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยต้องการสร้างระบบกึ่งปิดเพื่อเพาะเลี้ยงไข่น้ำที่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเพื่อให้ได้สารสกัดที่แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าสารมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน ผลการวิจัยที่ได้จะนำไปสู่การอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์ที่มากขึ้นของพืชท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้วิธีการเพาะเลี้ยงอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆต่อไป