โครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมออกซิเจนและ EM ก้อน แบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิศักดิ์ จงกิตติวรกุล, พัชรดนัย น้อยสุวรรณ, พัทธนันท์ อ่วมน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายพิน งามสง่า, วาสนา โสภารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องบำบัดน้ำเสียและเติมออกซิเจนด้วย EM แบบอัตโนมัติ เป็นโครงงานที่ต้องการศึกษาและประดิษฐ์เครื่อง บำบัดน้ำเสียและเติมออกซิเจนด้วย EM แบบอัตโนมัติ โดยวิธีการตรวจสอบปริมาณ ออกซิเจนที่อยู่ในน้ำ และศึกษาปริมาณของออกซิเจนที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้น้ำเน่าเสีย EM หรือ Effective Micro-organisms หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพโดยซึ่งใช้เทคนิคทางชีวภาพ รวบรวมเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ หมวดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ช่วยปรับปรุงสภาพความสมดุล ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยประดิษฐ์เครื่องที่สามารถตีน้ำ และ เติม EM แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ โดยเครื่องบำบัดน้ำเสียและเติมออกซิเจนด้วย EM แบบอัตโนมัติ สามารถเคลื่อนที่โดยการบังคับ และ มีการแจ้งเตือน ด้วยโทรศัพย์มือถือ ในกรณีที่ EM ในถังจัดเก็บใช้งานจนหมด