ศึกษาประสิทธิภาพของวิตามินซีจากมะขามป้อมที่ส่งผลต่อการลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิณณธรรม ธนสมุทร, ธีรดนย์ พันธ์เกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ จึงส่งผลให้ร่างกายขาดความสมดุล

ผู้พัฒนาจึงสนใจศึกษาVitaminC ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารantioxidant อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดคลอเรสเตอรอลส่วนเกินในร่างกาย โดยมีเอนไซม์Monooxygenase เป็นตัวการทํางานในการเปลี่ยนคลอเลสเตอรอลไปเป็นเป็นกรดนํ้าดีที่ช่วยในการย่อยอาหาร ซึ่งมี VitaminCเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ส่งผลให้ระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดลดน้อยลง ผู้พัฒนาได้เลือกผลมะขามป้อมในการทดสอบ เนื่องจากมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีVitaminCสูง และเป็นผลไม้ท้องถิ่น