ศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย โหระพา และสะระแหน่ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่ม Enterococcus ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียของเนื้อหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรธรณ์ สร้อยเพชร, มณีรินทร์ เสามั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การบริโภคเนื้อหมูเป็นที่นิยมในบุคคลทั่วไป แต่รูปแบบวิธีการจัดเก็บส่วนใหญ่ทำได้เพียงจัดเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำ และมีเชื้อกลุ่ม Enterococcus ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค

ติดเชื้อ จากการศึกษาข้อมูลพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย โหระพา สะระแหน่ มีองค์ประกอบของสาร cinnamic aldehyde , สารยูจีนอล (eugenol) และ สาร methylchavicol ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกลุ่มEnterococus ได้

ผู้พัฒนา ได้ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย โหระพา และสะระแหน่ ในการยับยั้งการเน่าเสียของเนื้อหมูสด โดยมี (ขั้นตอนแบบสรุป) โดยสามารถเก็บรักษาและยืดระยะการเก็บรักษาเนื้อหมู ให้อยู่ในสภาพที่สามารถรับประทานได้ โดยทดลองใช้สารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย โหระพา และ สะระแหน่ นำน้ำมันหอมระเหยไปหยดลงบนจานเพาะเชื้อที่ได้จากการเลี้ยงเชื้อของเนื้อหมูและทำการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณที่ยับยั้งที่เป็นบริเวณใส จากนั้นปรับความเข้มข้นน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย โหระพา และสะระแหน่ โดยใช้ตัวทำละลายเอทานอลเป็นตัวเจือจางน้ำมันหอมระเหย ให้มีความเข้มข้น ดังนี้ 25% , 20% และ 10% (ปริมาตร/ปริมาตร) ตามลำดับและนำน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย โหระพา และสะระแหน่ที่ปรับความเข้มข้นแล้วไปฉีดสเปรย์ลงบนเนื้อหมูจากนั้นสังเกตการเน่าเสียของเนื้อหมูสด จดบันทึกการทดลองและสรุปผลการทดลอง