การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกส้มโอและเปลือกมังคุดต่อการยับยั้งการเจริญเติบโต ของแบคทีเรีย Bacillus spp. ที่ทําให้เกิดการเน่าเสียของกุ้งขาวแวนนาไม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรางวรินทร์ ศิลาวรรณ, ณีรนุช เจนวิทย์วิชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกส้มโอและเปลือกมังคุดในความเข้มข้นต่าง ๆ ที่สกัดด้วยเอทานอล ต่อประสิทธิภาพในการชะลอการเน่าเสียของกุ้งขาวแวนนาไม โดยทดสอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทางจุลชีววิทยา คือ ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ทางเคมี คือ การทดสอบหาปริมาณสารประกอบไนโตรเจนที่ระเหยได้ทั้งหมด (TVB-N) และการทดสอบหาค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และทางกายภาพ คือ การทดสอบค่าร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของกุ้งขาวแวนนาไม รวมถึงมีการสร้างแบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติของกุ้งขาวแวนนาไมหลังการใช้สารสกัด