การพัฒนาฝักบัวอาบน้ำพร้อมระบบทำความเย็นและทำความร้อนในตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐกิตติ์ อิ่มแสง, ณัฏฐกานต์ ตันติวิเศษศักดิ์, ธมะศักดิ์ ภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประจักษ์ เกษมรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงตลอดจะส่งผลให้ผู้คนสุขภาพไม่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันลดต่ำลงจนร่างการอ่อนแอ คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาฝักบัวอาบน้ำที่มีทั้งระบบน้ำอุ่นและระบบน้ำเย็น