ผลของรา Trichoderma sp. ที่เลี้ยงร่วมกับไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc sp. ต่อการเจริญและการป้องกันโรคในผักบุ้งจีน Ipomoea aquatica

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวินนาถ น่วมด้วง, กฤตภาส ธงชัยชยากร, สิรินดา ราชวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรวัฒนา ภาระมาตย์, สุเปญญา จิตตพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาผลของรา Trichoderma sp. ที่เลี้ยงร่วมกับไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc sp. ต่อการเจริญและการป้องกันโรคในผักบุ้งจีน Ipomoea aquatica โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อศึกษาผลของ Nostoc sp. ต่ออัตราการงอกและอัตราการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน

  2. เพื่อศึกษาผลของ Trichoderma sp. ต่ออัตราการงอกและอัตราการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน

  3. เพื่อศึกษาผลของ Trichoderma sp. ที่เลี้ยงร่วมกับ Nostoc sp. ต่ออัตราการงอกและอัตราการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน

  4. เพื่อศึกษาผลของ Trichoderma sp. ที่เลี้ยงร่วมกับ Nostoc sp. ต่อปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในผักบุ้งจีน

  5. เพื่อศึกษาผลของ Trichoderma sp. ที่เลี้ยงร่วมกับ Nostoc sp. ต่อการป้องกันเชื้อราที่เกิดในผักบุ้งจีน