โต๊ะพับอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ โรจน์คุรีเสถียร, ปกรณ์ แซ่อั้ง, กมลวรรณ อาภาศิริกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

แสนชัย การงาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงคือ 1) ประหยัดพื้นที่ในการเก็บของ 2) สามารถพกพาได้สะดวก 3) สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายทาง ได้แก่ โต๊ะ, เก็บหนังสือและสิ่งของขนาดเล็ก, ชาร์ตอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ขนาดเล็กเช่น โทรศัพท์มือถือ และ พาวเวอร์แบงค์, เข็มทิศสำหรับบอกทิศทาง และยังติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอลอีกด้วย โดยโครงงานนี้เป็นต้นแบบสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอด ขั้นตอนการดำเนินงานคือ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโต๊ะพับ ออกแบบรูปแบบ ร่างแบบ ปรึกษาช่าง ส่งให้ช่างทำในช่วงขั้นตอนการดำเนินงาน จากการตรวจสอบและทดลองใช้งานจริงภายในกลุ่ม พบว่าสามารถใช้งานได้จริง แต่สัดส่วน บางประการ ไม่ได้ตรงกับแบบร่าง เช่น ระยะห่างระหว่างแผงโซลาเซลล์กับขอบโต๊ะด้านต่างๆ เป็นต้น จากนั้นคณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความพึงพอใจโดยการทำแบบสำรวจ ผลปรากฏว่า โต๊ะพับอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา เป็นที่น่าสนใจและสามารถใช้ได้จริง