เครื่องวัดความสุกของทุเรียนระบบอตัโนมัติโดยใช้เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิในรูปแบบเชิงตัวเลข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ ไชยรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรธ โสเจยยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาจากการส่งออกทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพและทุเรียนอ่อนปะปนเข้าไปกับทุเรียนที่มีคุณภาพอยู่จำนวนมาก สาเหตุหลักของปัญหานี้เกิดจากการคดัเลือกที่ผิดพลาด ทั้งจากชาวสวนและจากผู้ค้า ซึ่งกระบวนการในการคัดเลือกนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดทางให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ในการพิจารณาถึงคุณภาพและอายุของผลทุเรียน ทุเรียนจัดเป็นผลไม้ประเภท climacteric fruit หมายถึง ผลไม้ที่มีอัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงตามอายุ นับจากที่ผลไม้แก่จัด หรือ

ผลบริบูรณ์ (maturity) อัตราการหายใจจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุด (climacteric peak) จากนั้น

อัตราการหายใจจะค่อยๆ ลดลง ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องวัดความสุกของทุเรียน โดยใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโดยวัดอุณหภูมิของทุเรียน และอุณหภูมิห้อง แล้วนำมาหาหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของทุเรียน อุณหภูมิห้อง และความสุกของทุเรียน แล้วนำความสัมพันธ์ที่ได้จากการทดลองมาเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยบอร์ด Arduino เพื่อสามารถบอกค่าความระดับสุกของทุเรียนในรูปแบบเชิงตัวเลข

แบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ