สมบัติบางประการของรูปเหลี่ยมด้านเท่าที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนดลณ์ ณ นคร, นักรบ เมืองสง, คณาธิป สุคนธวดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไซนานีย์ มุมีน, อาริยาภรณ์ ชุมคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการหาสูตรทั่วไปของจำนวนรูป n เหลี่ยมด้านเท่าที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของจำนวนรูปเหลี่ยมด้านเท่า ที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า n หน่วยใดๆ โดยโครงงานที่ศึกษาเป็นโครงงานประเภททฤษฎีหรือคำอธิบาย อาศัยการใช้แบบรูป