นวัตกรรมต้นแบบของโภชนาการบำบัดในการผลิตอาหารเพื่อการฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภานัน โตเขียว, บุญญาพร อุ่นภักดิ์, ณัฏฐณิชา คิดการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนินห์ณัฐ จารึกสุนทรสกุล, แพรรุ้ง ทองอยู่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระยะเวลาของการพักฟื้นหลังการผ่าตัดเป็นช่วงวิกฤตที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นอยู่โดยรวมและความสำเร็จในการฟื้นฟูของผู้ป่วย โภชนาการก็มีบทบาทสำคัญต่อการฟื้นตัวของร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นตัว และฟื้นฟูความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ในปัจจุบัน แนวคิดของนวัตกรรมต้นแบบในการผลิตอาหารได้เป็นต้นแบบของการตอบสนองความต้องการทางโภชนาการเฉพาะของแต่ละบุคคลในช่วงระยะพักฟื้นหลังการผ่าตัด นวัตกรรมต้นแบบมีศักยภาพในการปรับปรุงผลการฟื้นตัว ลดภาวะแทรกซ้อน ด้วยการปรับแต่งผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้โภชนาการบำบัด