เส้นใยพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาสิทธิ์ มูลศรี, ชาญานิศ วังสา, เตโชดม เตชะตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีป นวคุณานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขยะจัดว่าเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนสวนสาธารณะ บริเวณชุมชน ขยะคือ สิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต การอุปโภค และการบริโภค โดยขยะจะถูกนำไปทิ้งเป็นที่ ทำการขัดแยก ว่าขยะชิ้นไหนนำกลับมารีไซเคิลได้ขยะชิ้นไหนอันตราย แต่ในปัจจุบัน ขยะพลาสติก มีจำนวนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะขวดพลาสติก เป็นขยะที่ใช้เวลาย่อย 450 ปี หากมีการเพิ่มจำนวนของขยะพลาสติก จะส่งผลเสียให้เกิดปัญหาภาวะขยะล้นเมือง ทำให้เกิดมลพิษ ทั้งทางน้ำและอากาศได้

เพื่อลดปัญหานี้ควรช่วยกันเก็บขยะ และปลูกฝังให้ผู้คนในสังคม มีจิตอาสา รักษาความสะอาดมากขึ้น แต่ปัจจุบันผู้คนในสังคมบางส่วนมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีการมองข้ามเรื่องการเก็บขยะ หรือมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้จำนวนขยะพลาสติกไม่ลดลง จึงเกิดปัญหาที่ตามมา เช่น ขยะล้นเมืองจึงมีการจัดการขยะอย่างผิดวิธี อย่างการเผาขยะทำให้มีสารพิษกระจายไปในอากาศ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนและสัตว์ในบริเวณใกล้เคียง

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะลดปัญหาโดยการสร้างเครื่อง plastic fiber PETG โดยนำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นเส้นใยFilament PETG ใช้กับเครื่อง3D Printer ที่สามารถปริ้น ของเล่นรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ได้ ซึ่งเป็นการนำขวดมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อFilament ทำให้ขวดพลาสติกลดลงมีความน่าสนใจเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานได้อีกด้วย