ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและ Zinc Oxide Nanoparticle ต่อการเจริญเติบโตของต้นแก้วสารพัดนึกในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงษ์ศักดิ์ บัณฑรวรรณ, ปวีณ์ริศา จิตรจะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รนนท์ นุ่นสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและ Zinc Oxide Nanoparticle ต่อการเจริญเติบโตของต้นแก้วสารพัดนึกในสภาพปลอดเชื้อ มีเป้าหมายเพื่อศึกษาผลของฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข้มข้น 0, 0.5, 1.0 และ2.0 มก./ล. ในอาหารสูตร MS ต่อการชักนำให้เกิดยอดใหม่ของต้นแก้วสารพัดนึก ศึกษาผลของน้ำตาลซูโครส ที่ระดับความเข้มข้น 20, 30, 40 และ 50 ก./ล. ในอาหารสูตร MS ต่อการชักนำให้เกิดราก, ใบใหม่ของต้นแก้วสารพัดนึก รวมทั้งศึกษาผลของ Nano-ZnO ที่ระดับความเข้มข้น 0, 50, 100 และ150 มก./ล. ในอาหารสูตร MS ต่อการชักนำให้เกิดราก, ใบใหม่ และลักษณะสีของใบของต้นแก้วสารพัดนึก

โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลองได้แก่ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของฮอร์โมน BA ที่ความเข้มข้นต่างๆต่อการเจริญเติบโตของต้นแก้วสารพัดนึกในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าอาหารสูตร MS + BA 0.5 มก./ล. ทำให้ต้นแก้วสารพัดนึกมีจำนวนยอดเฉลี่ย, จำนวนใบเฉลี่ย และน้ำหนักสดหัวเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนอาหารสูตร MS ส่งผลให้ต้นแก้วสารพัดนึกมีจำนวนรากเฉลี่ยมากที่สุด การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของน้ำตาลซูโครสที่ความเข้มข้นต่างๆต่อการเจริญเติบโตของต้นแก้วสารพัดนึกในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าอาหารสูตร MS + ซูโครส 50 ก./ล. ส่งผลให้ต้นแก้วสารพัดนึกมีจำนวนราก, จำนวนยอด และน้ำหนักสดต่อหัวมากที่สุด ส่วนอาหารสูตร MS+น้ำตาลซูโครส 20 ก./ล. ส่งผลให้ต้นแก้วสารพัดนึกมีจำนวนใบเฉลี่ยมากที่สุด การทดลองที่ 3 ศึกษาผลของ Nano-ZnO ที่ความเข้มข้นต่างๆต่อการเจริญเติบโตของต้นแก้วสารพัดนึกในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าอาหารสูตร MS + Nano-ZnO 150 มก./ล. ส่งผลให้มีจำนวนรากเฉลี่ย, จำนวนใบเฉลี่ย, และน้ำหนักสดทั้งต้นเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อนำต้นกล้าแก้วสารพัดนึกออกอนุบาลพบว่าสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์มีอัตราการรอดชีวิต 100%