ฉนวนเก็บความร้อนจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา มั่นมา, สิริภัทร วงศ์ชาลี, อริศรา สารมะโน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ฉนวนเก็บความร้อนจากผักตบชวา นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์แผ่นฉนวนกันความร้อนจากผักตบชวาเพื่อนำมากักเก็บความร้อนให้ยาวนานขึ้น ช่วยลดปัญหาและจำนวนของผักตบชวา โดยใช้ผักตบชวาจากแหล่งน้ำในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โดยนำมาผ่านการประดิษฐ์ในขั้นตอนต่างๆ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถแบ่งขั้นตอนของการศึกษาได้ 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมผักตบชวา ตอนที่ 2 การเตรียมแผ่นฉนวน เป็นการนำผักตบชวาที่เตรียมไว้มาขึ้นรูปแล้วนำไปไล่ความชื้นออก ตอนที่ 3 ขั้นตอนการวัดอุณหภูมิ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์