ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกชี้ฟ้าในการควบคุมหนอนใยผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัญญา รักษาวัด, คีตภัทร ชินโคตร์, ยุรนันท์ อุดร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิไลพร แก้วสืบตระกูล, อรทัย เสริมศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำจะศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกชี้ฟ้าในการเป็นสารควบคุมหนอนใยผักในคะน้า เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหนอนใยผักและประยุกต์ใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยจะทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกชี้ฟ้าที่สกัดด้วยเครื่องสกัด Soxhlet โดยใช้ตัวทำละลายเอทานอล ในการกำจัดหนอนใยผัก วางแผนการทดลองกับหนอนใยผักวัยที่ 2-3 ใช้คะน้าในการทดลอง โดยวิธีจุ่มใบ ที่ระดับความเข้มข้น 0.498, 0.990, 1.478, 1.960, 2.439% (w/w) โดยใช้น้ำกลั่นเป็นชุดควบคุม ทำการทดลองความเข้มข้นละ 3 ซ้ำ ใช้หนอนใยผักซ้ำละ 10 ตัวแล้ววิเคราะห์ผลการทดลองโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การกำจัด