เครื่องเซนเซอร์สิ่งกีดขวางเพื่อผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัตถ์สิษฐ มุสิกะภวัต, ปิยะนันท์ พรพิรุณโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิเชษฐ์ กัลป์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้พิการทางสายตาหรือที่เรียกกันว่าคนตาบอด หมายถึง ผู้ที่มองไม่เห็นหรือเห็นแสงเลือนรางและมีความบกพร่องทั้งสองข้าง โดยมีความสามารถในการมองเหน็ได้ไม่ถึง 1 ใน 10 ของคนปกติ

ผู้พัฒนาจึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ ที่ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้พิการทางสายตา ให้มีความปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุคือเครื่องเซนเซอร์สิ่งกีดขวางเพื่อผู้พิการทางสายตา

เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเดินทางการเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งเครื่องเซนเซอร์สิ่งกีดขวางเพื่อผู้พิการทางสายตานี้จะมีการแจ้งเตือนถ้าหากวัตถุเข้ามาใกล้เสียงก็จะดังขึ้น

วิธีการดำเนิน

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ศึกษาขั้นตอน

  2. การวิเคราะห์ระบบ

  3. การออกแบบอุปกรณ์

  4. การเขียนโปรแกรมและการต่ออุปกรณ์

  5. ประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของอุปกรณ์

  6. จัดทำเอกสาร

กลุ่มเป้าหมาย/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1)กลุ่มเป้าหมาย-บุคคลผู้พิการทางสายตา

-ผู้สูงอายุที่มีสายตาบกพร่อง

2)ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง

-กลุ่มนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย