แอปพลิเคชันตัดเสียงรบกวนในการพูดคุยผ่านสมารท์โฟน โดยใช้ทฤษฎี Fast Fourier Transform

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญรดา คุ้มม่วง, สิรวิชญ์ พยอมหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี, ฐิติวัสส์ นิรมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ”แอปพลิเคชันตัดเสียงรบกวนในการพูดคุยผ่านสมาร์ทโฟน โดยใช้ทฤษฎี Fast Fourier Transform” เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาวิธีการตัดเสียงรบกวน เนื่องจากในปัจจุบันการพัฒนาระบบการสื่อสาร หรือการบันทึกเสียง จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพจึงจะสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกออกได้ อีกทั้งยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในราคาสูง ซึ่งการพูดคุยสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟนมักมีเสียงรบกวนภายนอกเข้ามาแทรกทำให้เสียงที่ออกมาไม่ชัดเจนเท่าที่ควร และทำให้การสื่อสารเกิดความคลาดเคลื่อนหรือตีความหมายผิดพลาด ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการจัดทำแบบจำลองแอปพลิเคชั่นตัดเสียงโดยใช้ทฤษฎี Fast Fourier Transform นำมาพัฒนาเพื่อต่อยอดระบบตัดเสียงรบกวนที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถนำทฤษฎีนี้ไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร อัดเสียงเพลงหรือวิดีโอสั้น ได้แบบreal time โดยไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนกับอุปกรณ์ราคาสูง และยังนำไปใช้กับแอปพลิเคชันที่ใช้งานในเรื่องเสียงเช่น แอปพลิเคชัน ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น