การศึกษาการสกัดใบเตย ใบย่านาง ใบบัวบก เพื่อผลิตหมึกเรืองแสงภายใต้แบล็คไลต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชพร พุ่มโพธิ์, วันทนีย์ แซ่ล้อ, ทิพย์นภา โสดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษศิรินทร์ พลหาญ, วรรณรัตน์ สีเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการสกัดใบเตย ใบย่านาง ใบบัวบก เพื่อผลิตหมึกเรืองแสงภายใต้แบล็คไลต์ ที่ไม่อันตรายต่อร่างกาย และสามารถผลิตได้โดยใช้พืชผักสวนครัวที่หาได้ง่าย โดยนำพืชตัวอย่างมาทำการทดลองทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ ใบเตย ใบย่านาง และ ใบบัวบก โดยใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย ในการทดลองครั้งนี้ใช้ตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ เมทิลแอลกอฮอล์ 95% เอทิลแอลกอฮอล์ 95% และ อะซีโตนเป็นตัวทำละลาย จากนั้นนำสารสกัดจากพืชไปเปรียบเทียบระดับความสามารถในการเรืองแสงภายใต้แสงอาทิตย์ โดยคณะผู้จัดทำได้แบ่งระดับความสามารถในการเรืองแสงได้เป็น 1 2 3 คือ ระดับที่เห็นสีแดงได้ชัดเจนที่สุด ระดับที่สังเกตเห็นสีแดงได้ชัดเจนปานกลาง และระดับที่ไม่สามารถสังเกตเห็นสีแดง พบว่า สารสกัดจากใบเตยสามารถเรื่องแสงได้ชัดเจนที่สุดที่ระดับ 1 รองลงมา คือใบย่านาง เป็นลำดับที่ 2 ส่วนใบบัวบก จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง จึงจัดลำดับที่ 3 เพื่อประยุกต์ใช้สารสกัดเรืองแสงจากการศึกษาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงนำสารที่ได้ไปสร้างหมึกที่สามารถเรืองแสงในที่มืดภายใต้แบล็คไลต์ โดยใช้สารสกัดเรืองแสงจากใบเตยที่มีความสามารถในการเรืองแสงในระดับที่ 1 นำมาสกัดเป็นสารสกัดเรืองแสง โดยนำสารสกัดที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทำละลายอะซีโตนไปผสมกับไซลีน เพื่อทำหมึกเรืองแสง จากนั้นนำหมึกที่ได้ไปทดสอบความสามารถในการเรืองแสง พบว่าหมึกที่ได้ยังคงมีความสามารถในการเรืองแสงอยู่ เมื่อทดสอบภายใต้แสงแบล็คไลต์