เครื่องวัดความยืดหยุ่นของร่างกาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิพัฒน์ วัดชุม, อรวรา ชาเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย ศรีสุภาพ, พิษณุ ชุมยางสิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง เครื่องวัดความยืดหยุ่นของร่างกาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาผลการยืดของร่างกายที่มีความอ่อนตัวของนักเรียนในโรงเรียน 2.เพื่อสร้างเครื่องมือวัดความอ่อนตัวที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีราคาไม่แพงสะดวกในการใช้งานและมีความเที่ยงตรงมากขึ้น 3.เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้น โดยมีวิธีการทดลองคือ ขั้นตอนแรกจะให้นักเรียนผู้ทำการทดสอบใช้บัตรนักเรียนสแกนหรือคีย์เลขประจำตัวนักเรียนเพื่อรับข้อมูลนักเรียนหลังจากนั้นระบบจะทำการแยกเพศ เมื่อทำการแยกเพศ เสร็จแล้วระบบก็จะทำการประมวลผลทำการทดสอบเมื่อทดสอบเสร็จแล้วระบบก็จะส่งข้อมูลขึ้นแสดงบนจอLCDหลังจากนั้นข้อมูลก็จะส่งขึ้นอินเตอร์เน็ตเพื่อปริ้นออกมาทางเครื่องปริ้นเตอร์มินิออกมา

ปัญหา

-เครื่องวัดความยืดหยุ่นร่างกายที่มีในปัค่าที่ได้จากการวัดความยืดหยุ่นของร่างกายค่อนข้างคลาดเคลื่อนไม่แม่นยำ จึงส่งผลต่อการนำไปวิเคราะห์ข้อมูลหาค่ายืดหยุ่นร่างกายค่ามาตรฐานสมรรถภาพทางกาย