การพัฒนาเข็มระดับไมโครเพื่อการตรวจวัดแบบ non-invasive ของสารครีเอตินินในของเหลวระหว่างเซลล์สู่นวัตกรรมการประเมินโรคไตแบบพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรทัตต์ ลาภณรงค์ชัย, ธนพัฒน์ รีชีวะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติกร บุญคุ้ม, เกียรติภูมิ รอดพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโรคไตเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและภาวะเศรฐกิจของผู้ป่วย ดังนั้นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงควรได้รับการวินิจฉัยและได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ในระยะแรกของโรคเพื่อที่จะชะลอการเสื่อมประสิทธิภาพของไต ทำให้คณะผู้จัดทำโครงงานต้องการที่จะพัฒนาวิธีการที่จะสามารถประเมินภาวะโรคไตได้อย่างง่ายแบบพกพาได้ สะดวกต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งหากสามารถพัฒนาเป็นวิธีการแบบ non-invasive จะยิ่งเข้าถึงผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมพบว่าสารครีเอตินินสามารถบ่งชี้ภาวะโรคไตได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งสารครีเอตินินยังพบได้ในบริเวณของเหลวระหว่างเซลล์ (Interstitial fluid) ดังนั้นหากเราสามารถพัฒนาสิ่งที่สามารถตรวจวัดสารครีเอตินในของเหลวระหว่างเซลล์ได้ก็จะเป็นวิธีการแบบ non-invasive ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวินิจฉัยโรคไต ซึ่งจากแนวคิดนี้จึงได้นำมาสู่การพัฒนาเข็มระดับไมโครเพื่อการตรวจวัดสารครีเอตินินในของเหลวระหว่างเซลล์เพื่อเป็นนวัตกรรมการประเมินโรคไตแบบพกพาขึ้น โดยเข็มระดับไมโครจะเจาะผ่านเพียงเนื้อเยื่อผิวหนังชั้นหนังกำพร้า และสามารถเข้าถึงของเหลวระหว่างเซลล์ได้โดยไม่ทําให้เกิดอาการเจ็บ ไม่เกิดเเผลใดๆ ไม่สูญเสียเลือด ไม่ถึงในระดับที่เส้นประสาทอยู่ ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งานและปรับแต่ง นอกจากนี้ยังมีราคาที่ถูก และยังสามารถผลิตได้มากในเวลาเดียวกัน โดยเข็มระดับไมโครสามารถประยุกต์เป็นขั้วไฟฟ้าสําหรับตรวจวัดระดับสารในของเหลวระหว่างเซลล์ที่เป็นแหล่งข้อมูลสําคัญทางการแพทย์สามารถบ่งชี้ได้ว่าไตผิดปกติหรือไม่เพียงแค่แปะทิ้งไว้ ข้อมูลทางไฟฟ้าก็จะส่งไปยังสมาร์ทโฟน เพื่อตรวจสอบค่าชี้วัดนี้ได้