การศึกษาการทำน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มนาเวลลีน่า และปริมาณที่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์รวีฐิฏา สถาพรยืนยง, วรดา มาณี, เกศินี แจ้งพูน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล พลอยมีค่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลองกองเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณมาก ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการแก้ร้อนในและเป็นยาบำรุงร่างกายที่นิยมทั่วไป โดยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ แต่เนื่องจากประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงซึ่งเป็นการกระตุ้นจุลินทรีย์ให้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเสื่อมเสียได้เร็วขึ้น ปัจจุบันการยับยั้งจุลินทรีย์มีหลากหลายวิธี งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาการทำน้ำมันหอมระเหยจากส้มนาเวลลีน่าที่มีผลต่อการยืดอายุของลองกองในปริมาณที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่นำเปลือกส้มนาเวลลีน่ามาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยด้วยวิธีการสกัดเย็น เนื่องจากเปลือกหนาทำให้สกัดได้ในปริมาณมากและการสกัดเย็นจะช่วยคงส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยที่สามารถออกฤทธิ์ในการยังยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทำให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นใช้กาบหมากที่มีคุณสมบัติในการดูดซึมได้ดี นำไปดูดซึมน้ำมันหอมระเหยในปริมาณ

ต่างๆที่กำหนดและนำไปห่อลองกอง เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมที่สุดต่อการยืดอายุของลองกอง

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากส้มนาเวลลีน่าและ

ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อต่อต้านจุลินทรีย์ในลองกองที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสีย