ระบบพัฒนาและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาณัฏฐชา กรรภิรมย์, ณัฐนันท์ สิงสีทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวาวุธ ภาณุพิจารย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์