ผลิตภัณฑ์แผ่นเพาะเมล็ดพืชเศรษฐกิจจากวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารและสามารถดูดซับน้ำลดการใช้ถุงพลาสติกและปุ๋ยเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก ครื้นน้ำใจ, ปริยาภัทร นาคยศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์รดา เพิ่มพูล, ศุภจินต์ มีมุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์