ดินที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีได้ตามการดูดซับน้ำของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรชยา สมบูรณ์, เสาวคนธ์ บุญรักษ์, ธีวสุ ศรีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผู้ปลูกพืชมือใหม่ไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณน้ำที่ใช้ในการรดน้ำได้ถูกต้องทำให้ส่งผลเสียต่อพืชโดยไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ดินที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการน้ำของพืชและในดินชนิดดังกล่าวนี้ผู้จัดทำได้เติมส่วนประกอบจากพืชที่หาได้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเปลือกมังคุด ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อรา ในพืชทุกชนิด โดยเฉพาะราน้ำค้างในพืชตระกูลเถาต่าง ๆ ได้ดีและขุยมะพร้าว เป็นวัสดุปลูกที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ปลูกต้นไม้ ด้วยคุณสมบัติการเก็บกักความชื้นได้ดี และช่วยเพิ่มความโปร่งให้กับดิน น้ำหนักเบา เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืชให้มากขึ้น