เครื่องควบคุมปัจจัยในดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พนิดา กิจเจริญวิศาล, ขชม วิจิตรกำเหนิดกุล, ธมลวรรณ วงษ์จ๊ดซี่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุ นพมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นทุเรียนจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีเมื่อได้รับสารอาหารที่พอเหมาะ แต่การทําการเกษตรในปัจจุบัน มีการใช้แรงงานคนในการให้ปุ๋ยต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้นแล้ว ยังไม่สามารถควบคุมปริมาณของปุ๋ยที่ ให้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากชาวสวนมักใช้ประสบการณ์และความชํานาญ ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอน ดังนั้นทางคณะผู้จัดทําจึงต้องการที่จะประดิษฐ์เครื่องควบคุมปัจจัยในดินที่ มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน โดยจะใช้ควบคุมปัจจัยในดินที่ จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) โพแทสเซียม(K), ค่า pH และค่าความชื้นภายในดิน

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าปริมาณธาตุอาหาร ค่า pH และค่าความชื้นในดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน การให้ธาตุอาหาร, pH และความชื้ นในดินกับต้นทุเรียนในปริมาณที่ เหมาะสม จะทําให้ต้นทุเรียนสามารถเจริญเติบโตได้ดี แต่ถ้ามากหรือน้อยเกินไป อาจทําให้ต้นทุเรียนไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ โดยเครื่องควบคุมปัจจัยในดินมีเซนเซอร์ที่ วัดค่า NPK ที่เป็นธาตุอาหารหลัก ค่า pH และค่าความชื้ นในดิน และมีปั๊ มปุ๋ย ปั๊มนํ า และปั๊ม pH เพื่อควบคุมค่าต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ที่ เหมาะสม โดยปั๊มจะทํางานเมื่อค่าต่างๆต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ การทดสอบความแม่นยําของเซนเซอร์จะทําโดยการตวงน้ำและนํามาผสมกับปุ๋ยน้ำแล้วทําการวัดค่าธาตุอาหาร นําค่าที่ได้ไปคิดหาค่าความคลาดเคลื่ อน ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องควบคุม จะทดสอบโดยการนําเครื องไปติดตั้งที่ ต้นทุเรียน เก็บค่า NPK, pH และความชื้นในดิน จากต้นทุเรียนที่ใช้เครื องควบคุมและต้นทุเรียนที่ไม่ใช้เครื่องควบคุมเป็นเวลา 7 วัน แล้วนําผลที่ ได้ไปสร้างกราฟที่ แสดงการเปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ 5 รอบ แล้วสรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า การใช้เครื่องควบคุมปัจจัยในดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน ทําให้ดินมีปริมาณธาตุอาหาร ค่า pH และค่าความชื้น เป็นไปตามที่กําหนดไว้ ซึ่งทําให้ดินเหมาะสําหรับการปลูกต้นทุเรียนมากกว่าการไม่ใช้เครื่องควบคุมปัจจัยในดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน