การพัฒนาแชมพูที่มีส่วนผสมของสารประกอบฟีนอลิกจากผลมะม่วงหิมพานต์เพื่อชะลอผมขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พาขวัญ บุญประกายแก้ว, บัว จันทรังสิกุล, ปภาดา เจริญสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตชไม โอวาทฬารพร, ณุจุฑา ธรรมสุเมธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผมขาวเป็นหนึ่งในสัญญาณของวัยที่เพิ่มมากขึ้นและทำให้สูญเสียความมั่นใจ โดยผมขาวมีสาเหตุมาจากการชะลอหรือการหยุดทำงานของเซลล์เมลาโนไซต์บริเวณรากผมในการสร้างเมลานิน หรือเม็ดสีที่ทำให้เกิดสีในเส้นผม อนุมูลไฮดรอกซิลจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เป็นของเสียจากเซลล์บริเวณรากผมเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดผมขาวขึ้น โดยจะเข้าไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งมีหน้าที่ในกระบวนการการสร้างเมลานิน โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า สารประกอบฟีนอลิกมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและสลายอนุมูลไฮดรอกซิลได้ โดยสารประกอบฟีนอลิกสามารถพบได้ในพืชหลายชนิดรวมไปถึงมะม่วงหิมพานต์ ดังนั้นในการทดลองนี้จึงเลือกใช้ผลมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเป็นของเสียทางการเกษตรในการพัฒนาสูตรแชมพูเพื่อช่วยในการชะลอผมขาว จากการทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total Phenolic Content: TPC) พบว่ามีสารประกอบฟีนอลิกอยู่ 29.43 ± 3.29 mg gallic acid equivalent(GAE) /g cashew apple extract(CAE) และจากการนำมาวิเคราะห์หาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Activity) ซึ่งรายงานผลเป็นค่าการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระที่ 50% (50% inhibition concentration: IC50) พบว่ามีค่าการยับยั้งอยู่ที่ 282.3 mg CAE/L นอกจากนี้ที่ค่า IC50 ของสารสกัดยังมีความสามารถในการยับยั้งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide Scavenging Activity) อยู่ที่ 936.91 mg CAE/L แชมพูที่พัฒนาขึ้น มีสีเหลืองใสและไม่มีกลิ่นของสารสกัด โดยภายหลังการทดสอบความคงตัวไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแชมพูและมีค่า pH เท่ากับ 5.84 ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับแชมพู ดังนั้นจากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปได้ว่าผลมะม่วงหิมพานต์เป็นแหล่งของสารประกอบฟีนอลิก มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระและกำจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดผมขาวได้ อีกทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาผลมะม่วงหิมพานต์จากของเสียทางการเกษตรสู่ผลผลิตที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ