การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans จาก Lactobacillus paracasei และสารสกัดจากฝางเพื่อนำไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชกร พุ่มสุข, กชพร เสือนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Streptococcus mutans เป็นแบคทีเรียที่พบได้โดยทั่วไปในช่องปากโดยเฉพาะที่ผิวฟัน เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักในการทำให้เกิดโรคภายในช่องปากซึ่งผลิตภัณฑ์บางอย่างเมื่อใช้ปริมาณที่มากไปก็อาจเกิดสารเคมีตกค้างหรือส่งผลกระทบภายในช่องปากได้ ดังนั้นการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติหรือส่วนประกอบที่มีอยู่แล้วในช่องปากจะช่วยลดการเกิดปัญหาเหล่านี้ได้ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์และประสิทธิภาพของ L. paracasei และสารสกัดจากฝางในการยับยั้งเชื้อ S. mutans เพื่อนำไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากโดยเพาะเชื้อ L. paracasei แล้วนำไปปั่นเหวี่ยงให้ตกตะกอนจนได้ Supernatant ของ L. paracesei จากนั้นนำฝางอบแห้งปริมาณ 500 กรัมมาแช่ในเอทานอลเป็นเวลา 7 วันแล้วนำไปสกัดด้วยเครื่องระเหยระบบสุญญากาศแล้วทดสอบการยับยั้งเชื้อ S. mutans ของ L. paracesei และสารสกัดจากฝางด้วยวิธี Agar well diffusion และหาค่าความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans (MIC) โดยเจือจางลำดับส่วนเป็น 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.12, 1.56, 0.78, 0.39, 0.19 และ 0.09 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามลำดับ นำค่าของทั้งสองการทดลองมาใส่ในตารางจากนั้นนำไปพัฒนาเป็นน้ำยาบ้วนปากโดยใส่ Supernatant ของ L. paracesei และสารสกัดจากฝาง และนำไปทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ S. mutans ด้วยวิธี Agar well diffusion