ถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายจากดอกหญ้าขจรจบร่วมกับสารแทนนินและถ่านก่อกัมมันต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ กณารักษ์, อุดมศักดิ์ หงษ์สระแก้ว, เบญจมาพร ทั่งถิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา, น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาน้ำเน่าเสียที่มีคราบไขมันและกลิ่นไม่พึ่งประสงค์จากโรงอาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากและเป็นวงกว้างต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ส่งกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์ไปทั่วบริเวณเป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่งที่มีมากในปัจจุบัน คณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงปัญหานี้และควรที่จะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว จึงเริ่มจากการสืบค้นข้อมูลมาใช้ประกอบการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งได้พบว่าดอกหญ้าขจรจบมีคุณสมบัติในการดูดซับไขมันได้ดีและยังสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นทั่วไปอีกด้วย และได้เห็นเปลือกกล้วยดิบที่ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์หลังจากนำกล้วยมาทำกล้วยฉาบแล้วจึงได้สืบค้นข้อมูลและค้นพบว่าในผลไม้ที่มีรสฝาดมีสารชนิดหนึ่งคือสารแทนนินอยู่ ซึ่งสารแทนนินนี้มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในน้ำเสีย และสามารถฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคืองกับคุณภาพน้ำปกติ เช่น ช่วยลดค่า pH ที่อยู่ในระดับดี เป็นต้น จึงได้มีความคิดในการทำถังดักไขมันโดยใช้ดอกหญ้าขจรจบและสารแทนนินรวมกัน และประยุกต์ใช้ถ่านก่อกัมมันต์ในการลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีมาใช้ร่วมด้วย จากการศึกษาได้กำหนดอัตราส่วนในการทดลองออกเป็น 5 ตัวอย่างการทดลองในอัตราส่วนที่แตกต่างกันออกไป เพื่อหาปริมาณที่ใช้ประโยชน์และคุมค่ามากที่สุด จากนั้นก็จะนำมาวัดค่าต่างๆที่กำหนดไว้ เพื่อหาผลสรุปในอัตราส่วนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดี ถังดักไขมันจะช่วยลดการปนเปื้อนของไขมันในน้ำทำให้ลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์บางชนิด สารแทนนินช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและช่วยปรับค่ามาตรฐานต่างๆให้ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานน้ำปกติ ทรัพยากรน้ำหากนำไปใช้อย่างเห็นคุณค่าและรู้จักบำรุงรักษาให้ดี ก็จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดได้เป็นอย่างมาก และการเห็นคุณค่าของสิ่งรอบข้างที่ดูไร้คุณค่าแต่สามารถนำมันมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะทำให้เราสามารถเลือกใช้ทรัพยากรได้อย่างคุณค่าและประโยชน์สูงสุด