ตู้นิรภัยรูปแบบแบ่งปันความลับโดยใช้เมทริกซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ พุทธสอน, ปฏิภาณ นิลพันธุ์, ณัฐิวุฒิ วิเศษศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ จันปัดถา, สุมาลี ไกลเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ตู้นิรภัยรูปแบบแบ่งปันความลับโดยใช้เมทริกซ์ (Security safe box by sharing secret system with matrix) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสร้างระบบรักษาความปลอดภัย รูปแบบแบ่งปันความลับและรหัสผ่าน (Password) โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่อง เมทริกซ์ สร้างระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบแบ่งปันความลับโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) version 5.06 และเพื่อสร้างตู้นิรภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัย รูปแบบแบ่งปันความลับและรหัสผ่าน (Password) โดยใช้ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมบน Raspberry pi 3 ซึ่งในกระบวนการดำเงินงาน สามารถแบ่งขั้นตอนของการศึกษาได้ 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร ทฤษฏี หลักการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้น และระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย รูปแบบแบ่งปันความลับ รูปแบบ t ใน n เมื่อ t เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า 1 n เป็นจำนวนเต็มบวกและ n มากกว่าเท่ากับ t ตอนที่ 2 การสร้างโปรแกรมจำลองถอดรหัสรูปแบบแบ่งปันความลับ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchped version 5.06 ตอนที่ 3 การสร้างตู้นิรภัยรูปแบบแบ่งปันความลับ เป็นการนำหลักการการถอดรหัสรูปแบบแบ่งปันความลับ ประยุกต์กับการเขียนโปรแกรมบน Raspberry pi 3 เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของตู้นิรภัย และตอนที่ 4 ทดสอบระบบของตู้นิรภัยรูปแบบแบ่งปันความลับ ในระบบความปลอดภัยรูปแบบความลับต่างๆ ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบแบ่งปันความลับ 2 ใน n ระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบแบ่งปันความลับ 3 ใน n ระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบแบ่งปันความลับ 4 ใน n ระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบแบ่งปันความลับ 5 ใน n และระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบแบ่งปันความลับ 6 ใน n