การแยกตัวประกอบพหุนามหรรษามหาสนุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศยามล จุลหงษ์, พิณญาดา เป็ง, รชต ตันติวิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พหุนามถือว่าเป็นพื้นฐานของเรื่องอื่นๆที่ต้องเรียนรู้ในระดับถัดไปที่เราต้องรับรู้และได้นำไปใช้ในการสอบย่อยในโรงเรียนรวมไปถึงการสอบแข่งขันต่างๆ ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้พัฒนาเทคนิคเทคนิคในการแยกตัวประกอบพหุนามเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการคิดค้นหาคำตอบและได้คำตอบที่ถูกต้อง ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้เสนอโครงงานนี้ขึ้นมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/6-2/8) โรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน

ผลการศึกษาพบว่านักเรียนแยกพหุนามทั้งหมด 20 ข้อ การแยกตัวประกอบพหุนามโดยวิธีเดิมมีเวลาเฉลี่ย คือ 28 นาที 45 วินาที และการแยกตัวประกอบพหุนามโดยวิธีใหม่มีเวลาเฉลี่ย คือ 15 นาที 34 วินาที ความถูกต้องของการแยกตัวประกอบพหุนามโดยวิธีเดิมมีค่าเฉลี่ยคือ 13.25 และความถูกต้องของการแยกตัวประกอบพหุนามโดยวิธีใหม่ที่มีค่าเฉลี่ย คือ 18.50