ถ่านอัดแท่งนาโนกลิ่นสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรินทร์ นักร้อง, พฤทธิพร มูสิกะ, จิรภัทร มุณีจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, วราภรณ์ ภู่ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการด้านพลังงานและส่งเสริมให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในประเทศ ทางคณะผู้จัดทำจึงให้ความสนใจในการผลิตถ่านอัดแท่งนาโน โดยถ่านอัดแท่งที่ผลิตขึ้นเป็นถ่านอัดแท่งที่เพิ่มมูลค่าด้วยสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้พลังงานด้วยเปลือกหอยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมากในจังหวัดระนอง มีแคลเซียมคาร์บอเนตที่ช่วยให้สามารถติดไฟได้ดีขึ้นและนานขึ้น นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเพิ่มนาโนเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งมีรูพรุนระดับนาโนเมตร จากการเพิ่มสารนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโน และยังมีคุณสมบัติเด่นในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ไม่มีสารตกค้าง และสารนาโนคาร์บอนแบล็ค ที่ช่วยให้ติดไฟได้นานขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาสำหรับชุมชนทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำเครื่องอัดถ่านพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายและมีราคาถูก โดยใช้มอเตอร์อัดถ่านที่ผสมตัวประสานแล้วให้ได้รูปร่างที่ต้องการ ซึ่งเครื่องอัดถ่านที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้พลังงานธรรมชาติและลดการใช้พลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งการทำถ่านอัดแท่งนาโนจากเศษวัสดุชีวมวลที่เพิ่มกลิ่นสมุนไพรและเปลือกหอย จะเป็นพลังงานทดแทนที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพื่ออนาคต