การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบชะมวงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Pectobacterium carotovorum เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตซอฟต์เจลจากเจลาตินสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคเน่าเละในพืชที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวา อรรถาสิงห์, วรัญญา ฤกษ์นาวี, สิริกร ศรีประไพพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อแบคทีเรีย P.carotovorum เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเน่าเละในพืชและสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีในการควบคุมโรค ผลที่ตามมาคือเกิดสารเคมีตกค้างในพืชและเกษตรกรเองก็ยังได้รับสารเคมีจากการสัมผัสหรือสูดดมเข้าไปโดยตรง การใช้สารสกัดจากธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาในเรื่องการตกค้างของสารเคมีได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบชะมวงในตัวทำละลายเอทิล อะซิเตท (Ethyl Acetate) ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย P.carotovorum ได้โดยการหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (Minimal inhibitory concentration ,MIC) จากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาบรรจุลงในแคปซูลชนิดนิ่มจากเจลาติน เพื่อพัฒนาเป็นซอฟต์เจลแคปซูลที่มีความสามารถในการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย P.carotovorum ซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายน้ำและย่อยสลายได้ดีส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้งานคือสามารถใส่ลงในดินคล้ายการใส่ปุ๋ยพืชโดยทั่วไป แล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคเน่าเละในดิน