พลาสติกชีวภาพจากเซลลูโลสของผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภิญญา เสิกปันยา, กมลชนก เพิ่มพูล, ณัฐชยา พัฒนศิริเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาริศรา อรรคษร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำผักตบชวามาสกัดเซลลูโลสที่ได้มาทำพลาสติกชีวภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ทดสอบประสิทธิภาพการทนต่อแรงดึงของพลาสติกชีวภาพ 2. ทดสอบระยะเวลาในการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ 3. ทดสอบความไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของพลาสติกชีวภาพ 4. เพื่อนำพลาสติกชีวภาพที่ได้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์