แผ่นแปะกันยุงจากนํ้ามันหอมระเหยตะไคร้หอมและกัญชาแมว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียาภรณ์ วงศ์หนองหว้า, พลาธิป ทองเจือ, สรวิศ บุหงานคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน, สุริยา โพธิ์เปี้ยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันยุงก่อความรำคาญเป็นอย่างมากและเป็นพาหะนำโรคชอันตรายหลายโรค อาทิ โรคมาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ โรคเท้าช้า โรคไข้ชิคุนกุยา โรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก ทางผู้จัดทำโครงงานจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์กันยุง แผ่นแปะกันยุงจากธรรมชาติที่สกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมและกัญชาแมว เพื่อลดเพื่อการรบกวนของยุงและลดการใช้สารเคมีที่อันตรายโดยการใช้สรรพคุณของตะไคร้หอมและกัญชาแมวมาแทนการใช้สารเคมี

คณะผู้จักทำโครงงานได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณของตะไคร้หอมและกัญชาแมวสามารถกันยุงได้ โดยทางเราออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากในเด็กส่วนมากแพ้สารเคมีและสามารถใช้ในสถานการณ์ใดก็ได้เพราะไม่ทำให้เกิดกลิ่นรบกวนสถานที่และผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่นั้นๆ