แผ่นฟิล์มไบโอพลาสติกจากเปลือกส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ ดวงสุข, พิพรรธน์ พินิจสุวรรณ, ภัทรพล กวางอุเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานเกี่ยวกับการศึกษาแผ่นฟิล์มไบโอพลาสติกที่ทำจากCMCที่มีสารเซลลูโลสจากส้มเป็นส่วนประกอบ โดยการนำเปลือกส้มที่มีความชื้นต่างกัน มาทำปฎิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วนำไปอบ และทำปฎิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก จากนั้นนำเซลลูโลสไปทำปฏิกิริยายากับกรดคลอโรอะซิติกในไอโซโพลพิลแอลกอฮอล์ และโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 30%, 40% และ 50% เป็นเวลา30 นาที จากนั้นนำไปอบ แล้วทำปฎิกิริยากับ เมทานอลและกรดอโรอะซิตริก นำผง CMC ะลายในน้ำ 100 มิลลิลิตร นำสารละลาย CMC ใส่ในแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูป แล้วนำไปทดสอบคุณภาพและวามแข็งแรง