กระถางซึ่งผลิตจากฟางข้าวเพื่อป้องกันต้นกล้าระหว่างการเจริญเติบโต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีมา รัตนศิริมณีเวทย์, ปรียาภรณ์ เชื้ออินทร์, เบญญา สนโสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เทวรัตน์ ตรีอำนรรค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันยังมีการใช้พลาสติกในชีวิตประจ าวันของผู้คนในทุก ๆ วัน พลาสติกถือเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันและมีแนวโน้มการใช้งานมากขึ้น เนื่องจากพลาสติกมีคุณสมบัติเบา แข็งแรงทนทาน และราคาถูก สามารถผลิตให้มีรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าและทันสมัย ส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกในปริมาณมากขึ้น ขยะพลาสติกเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเอง เนื่องจากทางคณะผู้จัดท าได้เล็งเห็นว่า ในสถานการณ์ที่ยังมีการระบาดของไวรัส Covid-19 อยู่ ความนิยมในกิจกรรมประเภทหนึ่งของคนอยู่บ้านช่วงนี้คือ การปลูกต้นไม้ สอดคล้องกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สำรวจกิจกรรมที่ประชาชนนิยมทำช่วงอยู่บ้านจากการระบาดของ Covid-19 แม้พลาสติกบางอย่างอาจจะน ากลับมาใช้ใหม่ได้จริงอย่างเช่น ขวดพลาสติกหรือถุงพลาสติกส่วนใหญ่ แต่

ว่าหากเป็นถุงเพาะชำต้นกล้า เกษตรกรจะใช้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพราะในการจะนำต้นกล้าลงดินได้นั้นจะต้องมีการนำถุงเพาะช าออกจากต้นกล้า ซึ่งในกระบวนการนี้อาจก่อให้สภาพของถุงเกิดความเสียหายระหว่างนำออกมาได้ เช่น เกิดการฉีกขาด เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวทางคณะผู้จัดท าจึงมีความต้องการที่จะศึกษาการนำฟางข้าวและยางพารามาทำกระถางเพาะชำต้นกล้าที่สามารถย่อยสลายได้แทนการใช้พลาสติก นอกจากนี้คณะผู้จัดทำยังมีการเพิ่มสารสกัดจากใบโหระพาอีกด้วย เพื่อช่วยลดความเสียหายของต้นกล้าระหว่างการเคลื่อนย้ายลงดินและมีการเจริญเติบโตที่ดี อีกทั้งยังเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ถือเป็นการลดความสิ้นเปลืองจากการใช้ถุงเพาะชำพลาสติก ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ เละเมื่อเราผลิตกระถางขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการทดสอบคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของกระถาง ได้แก่ ความแข็งแรง ความเสียหายระหว่างการเจริญเติบโต ความชื้น ระยะเวลาในการย่อยสลาย เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้วก็จะปรับปรุงคุณภาพเพื่อนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละด้าน