การลดปริมาณคราบไขมันในน้ำทิ้งโดยสารสกัดจากไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรยา อินทร์สาลี, เปมิกา วรพันธ์, อชิรญา แจ่มศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณวัสสา บำรุงอุดมรัชต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การจัดทาโครงงานครั้งนี้มวีัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสกัดไคโตซานและความสามารถดักจับไขมัน ของไคโตซาน ขอบเขตการศึกษา หาปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมสาหรับการดักจับไขมันในน้าผ่านการล้างจาน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน คือ นาเปลือกกุ้งล้างและตากให้แห้ง จากนั้นกาจัดแร่ธาตุโดยใช้กรดไฮโดรคลอลิก แล้วนาไปล้างให้ค่าpHเป็นกลาง และอบให้แห้ง จากนั้นนาไปกาจัดโปรตีนโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วนาไป ล้างให้ค่าpHเป็นกลาง และอบให้แห้ง จากนั้นกาจัดหมู่อะซิทิล ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50%w/v ล้างให้เป็น กลางและอบให้แห้งด้วยอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส แล้วนาไปกาจัดสีด้วยเอทานอล 95% จากนั้นนาไคโตซาน มาทดสอบการดักจับไขมันในน้าจากการล้างจาน

จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมที่สุดคือ 2 กรัมต่อน้า 100 มิลลิลิตร เพราะ สามารถดักจับไขมันได้มากกว่า และยังมีค่า DO ในน้ามากกว่าไคโตซานปริมาณ 4 กรัม และ 6 กรัม ทางคณะ ผู้จัดทา จึงนาไคโตซานมาทาเป็นผลิตภัณฑ์ดักจับไขมัน เพื่อลดการเน่าเสียของแหล่งน้า