แผ่นซับปัสสาวะและรองกันเปื้อนจากสารสกัดจากมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา ปล้องไม้, ภัฑราณิษฐ์ สงวนพวก, ละอองดาว สลุงอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรนภา อาจสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงประเทศไทยในอีกประมาณ 8 ปีข้างหน้าก็กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลกระทบในหลายๆด้านแก่ประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสุขภาพของประชาชน

ผู้พัฒนาจึงได้จัดทำแผ่นซับปัสสาวะและรองกันเปื้อนโดยสกัดสารบางชนิดจากมันสำปะหลังที่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงและเด็กวัยแรกเกิดที่ไม่สามารถช่วยเหลือหรือดูแลตัวเองได้

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และเด็กวัยแรกเกิด