จำนวนวิธีในการเล่น Bloxorz บนสี่เหลี่ยมมุมฉากใดๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพันธ์ ภูริภัทรพันธ์ุ, จิรสิน มากบุญ, ศุภวิชญ์ ณ ถลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์, วิลาวัณย์ สุภาวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพลิกกล่องที่มีขนาด1x1xn ให้ลงหลุมขนาด 1x1 บนพื้นที่ที่จำกัด โดยห้ามพลิกกับมาที่เดิมและห้ามพลิกออกนอกอาณาเขตที่กำหนด เราจะสามารถทำได้อย่างไรเพื่อให้ประหยัดเวลามากที่สุดในการพลิก box ซึ่งการพลิกให้ใช้เวลาน้อยที่สุดนั้นจะต้องมีจำนวนครั้งในการพลิกน้อยที่สุด จากการศึกษาพบว่าวิธีการเดินที่สั้นที่สุดของกล่องบนพื้นที่จำกัดสี่เหลี่ยมมุมฉากใด ๆ เพื่อไปถึงเป้าหมายหรือหลุม สามารถเขียนเป็นสมการในรูปทั่วไปสำหรับกล่องขนาด ที่พลิกให้น้อยที่สุดเพื่อไปถึงเป้าหมาย โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เวียนเกิดและแบบรูปมาช่วยในการสร้างสมการรวมถึงสร้างโปรแกรมหาวิธีการเดินของboxในรูปแบบต่าง ๆ บนพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้เมทริกซ์มาใช้ในการสร้างรูปแบบการเดินต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการแสดงรูปแบบออกมาให้เห็น ทั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ที่ใช้การพลิกในการเคลื่อนที่เพื่อให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดให้ไปถึงเป้าหมายในพื้นที่ที่แคบที่มนุษย์ยากจะเข้าถึงจึงต้องใช้หุ่นยนต์ที่รูปร่างเรียวเข้าไปแทน